Hantering av personuppgifter

Styrelsen inom Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia (RHS) hanterar personuppgifter dels för stipendieansökningar och dels för utbetalningar av beviljade stipendier.

RHS behandlar de personuppgifter som lämnats till oss för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.
Vi behandlar samtliga uppgifter du lämnar i din ansökan för att kunna registrera din ansökan och bedöma den under urvalsprocessen. Laglig grund för vår behandling är det samtycke till behandling som du lämnat genom att underteckna ansökan och som finns beskrivet i ansökningsdokumentet.

När urvalsprocessen är avklarad kommer vi att fortsätta att behandla uppgifter om dig och andra sökande i syfte att följa upp de stipendier som har delats ut, föra register över de som har tilldelats stipendier, behandla redovisningar och besluta om utbetalning av stipendiesumman samt för att kunna säkerställa en rättvis behandling av kommande stipendier och förhindra missbruk i form av exempelvis flera ansökningar till samma projekt från samma person. Laglig grund för vår behandling är baserat på en intresseavvägning, där det är vår uppfattning att stiftelsens behov av att kunna fortsätta behandla dina uppgifter för detta syfte, väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade.

För utbetalning av stipendier så behandlar vi de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra en utbetalning av stipendiesumman till respektive stipendiat. Laglig grund för vår behandling är bokföringslagen.

Om du får stipendium av oss kommer vi att på vår hemsida lägga ut en kort presentation av ditt projekt. Laglig grund för vår behandling är ditt samtycke till att ditt projekt presenteras på hemsidan.

Vem kan ta del av dina uppgifter.
Alla personuppgifter hanteras inom RHS och information överförs ej till utomstående parter utom i nedanstående fall.

För att kunna betala ut ett stipendium begär vi uppgifter från den sökande om bank och personnummer. Dessa uppgifter delas med vår bank i avsikt att betala ut stipendiesumman. För utbetalningar hanterar vi och behåller personuppgifter på det sätt och under den tid som krävs för att göra utbetalningen.

Personuppgifter kan komma att delas enligt lag eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana är det som krävs ur skatteteknisk synpunkt eller enligt lagar och regler för stiftelser.

Laglig grund för vår behandling är ditt samtycke till att dela dina personuppgifter till oss för utbetalning av stipendiesumman.

Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter, se nedan. Det innebär förstås att vi i sådant fall inte längre har möjlighet att registrera och bedöma din ansökan samt heller inte heller i förlängningen utföra utbetalning eller publicera ditt projekt på vår hemsida.

Kontaktuppgifter
Vid frågor om personuppgifter, kontakta stiftelsens styrelse på följande adress.

Radiostiftelsen
Anders Carlssons gata 2
417 55 Göteborg

Vi kan också nås via mail info@radiostiftelsen.se