Stipendier

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till radio- och telehistorisk forskning genom att årligen dela ut stipendier.

Det sker genom att stimulera forsknings- och utbildningsinsatser, bland annat genom utdelning av stipendier till personer och projekt som medverkar till att kompetensnivå och kunskaper inom radio- och teletekniken och dess historia har bibehållits och ökats.

Projekt för att stimulera ungas intresse och experimentlusta inom radio- och elektronikområdet beaktas särskilt.

Exempel på projekt som kan få stipendium:

  • Iordningställande av byggsatser, experiment eller liknande som gör att ungdomar/skolklasser får inspiration att lära mer om radio.
  • Framtagning av pedagogiska hjälpmedel för att öka förståelsen av radio- och teleteknik för en bred allmänhet.
  • Seminarier eller laborationer som syftar till att öka förståelsen för tekniken bakom exempelvis mobiltelefoni eller TV-utsändningar.
  • Anordnande av seminarieserier eller fördragsserier där resultatet av forskning görs tillgängligt för ett bredare forum.
  • Vetenskapliga studier eller utställningar rörande radions och teleteknikens historiska betydelse för samhälle och industri.
  • Idéskisser till en utställning på något av de befintliga museerna eller en vandringsutställning för skolor eller industri.
  • Åtgärder som syftar till att öka intresset för amatörradio.
  • Tryckning av forskningsresultat.
  • Berömvärda insatser inom stiftelsens område.

Stipendiaterna ansvarar för att redovisa resultaten senast 2 år efter att de beviljats. Vid projekt som sträcker sig över en längre tid kan förlängning beviljas om en delredovisning inlämnats inom 2 år, där det framgår varför projektet inte kunnat utföras inom projekttiden.