Stipendier

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till radio- och telehistorisk forskning genom att årligen dela ut stipendier.

Det sker genom att stimulera forsknings- och utbildningsinsatser, bland annat genom utdelning av stipendier till personer och projekt som medverkar till att kompetensnivå och kunskaper inom radio- och teletekniken och dess historia har bibehållits och ökats.

Projekt för att stimulera ungas intresse och experimentlusta inom radio- och elektronikområdet beaktas särskilt.

Exempel på projekt som kan få stipendium:

  • Iordningställande av byggsatser, experiment eller liknande som gör att ungdomar/skolklasser får inspiration att lära mer om radio.
  • Framtagning av pedagogiska hjälpmedel för att öka förståelsen av radio- och teleteknik för en bred allmänhet.
  • Seminarier eller laborationer som syftar till att öka förståelsen för tekniken bakom exempelvis mobiltelefoni eller TV-utsändningar.
  • Anordnande av seminarieserier eller fördragsserier där resultatet av forskning görs tillgängligt för ett bredare forum.
  • Vetenskapliga studier eller utställningar rörande radions och teleteknikens historiska betydelse för samhälle och industri.
  • Idéskisser till en utställning på något av de befintliga museerna eller en vandringsutställning för skolor eller industri.
  • Åtgärder som syftar till att öka intresset för amatörradio.
  • Tryckning av forskningsresultat.
  • Berömvärda insatser inom stiftelsens område.

Stipendiaterna ansvarar för att redovisa projektet senast två år efter de beviljats. Vid projekt som inte redovisats inom två år kan stipendiet komma att dras tillbaka.